x
Vše o nákupu

Informační memorandum

INFORMAČNÍ MEMORANDUM KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto informační memorandum je připraveno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a obsahuje základní informace zpracovávání vašich osobních údajů.

 1. Kdo je správcem osobních údajů?
 2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
 3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
 4. Jak byly osobní údaje získány?
 5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
 6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
 7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
 8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?
 9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
 10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
 11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

1.1. Kdo je správcem osobních údajů?

 1. Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.
 2. Správcem osobních údajů je naše společnost, tj. ČESKÉ DUKÁTY s.r.o., IČO: 04889827, DIČ CZ04889827, se sídlem Rýdlova 1237/24, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 255210 (dále jen „správce“). Správce lze kontaktovat na e mailové adrese info@ceskedukaty.cz.

1.2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

 1. Správce zpracovává osobní údaje k:
 2. a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti, a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Za účelem zajištění uzavření smluvního závazku s vámi správce zasílá obchodní sdělení, která slouží k informování o aktuálních nabídkách správce. Správce za tímto účelem bude obvykle zpracovávat vaše jméno, příjmení, adresu bydliště a e-mailovou adresu;
 3. b) ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterými jsou zejména:
 4. - výběr vhodných obchodních partnerů, přičemž při této činnosti je opravdový zájem správce vyvozován z již uzavřené smlouvy mezi vámi a správcem. V případě, že taková či obdobná smlouva nebyla uzavřena, je správce povinen vyžádat si u vás souhlas se zpracováním osobních údajů.

1.3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

 1. Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu svých oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, ochrana správcova podnikání a majetku. V zájmu zajištění co největší ochrany svého soukromí máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o svých právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v bodě 1.10. tohoto informačního memoranda.

1.4. Jak byly osobní údaje získány?

 1. Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů a podobně.

1.5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

 1. K zajištění plnění smluvních a zákonných povinností a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:
 2. a) základní identifikační údaje – např. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo, místo narození, akademický titul;
 3. b) kontaktní údaje – např. telefonní číslo a e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa;
 4. c) transakční údaje – např. číslo bankovního účtu;
 5. d) informace o realizovaném obchodním styku (rezervace, objednávky, výdejky, faktury, výkup zboží, uskladněné zboží);
 6. e) kontaktní historii (zaslané e-maily a SMS);
 7. f) IP adresa a soubory cookies, a to v případě elektronického přístupu k webovým stránkám správce.
 8. Správce dále získává a zpracovává další údaje, které získává automaticky v souvislosti s využíváním webové stránky, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webovou stránku, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Tyto informace jsou získávány i bez ohledu na to, zdali mezi správcem a vámi je již smluvní vztah, popř. zdali jste se již registrovali na internetových stránkách správce. Prostředkem ke zjišťování těchto informací jsou soubory cookies. O zjišťování těchto informací soubory cookies je návštěvník informován po příchodu na internetové stránky správce. Tyto stránky dále používají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc., jak je tato společnost blíže specifikována v bodě 1.7.1. tohoto informačního memoranda (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb.
 9. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.
 10. Používáním webového rozhraní uděluje návštěvník svůj souhlas s využíváním souborů cookies a také se zpracováváním údajů o své osobě společností Google a správcem, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní. O používání souborů cookies je návštěvník informován při svém prvním přístupu na webové rozhraní.
 11. Používání souborů cookies může návštěvník odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Nepřeje-li si být návštěvník součástí statistik Google Analytics, může využít zablokování. Při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.
 12. Bližší informace o tom, jak Google využívá data, které užíváním webového rozhraní získává, je možné získat kliknutím na následující odkaz: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 13. Dále správce informuje, že pro cílení a personalizaci internetové reklamy může také využívat služeb, jako jsou například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro subjekt zpracování osobních údajů to znamená, že se při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které již v minulosti subjekt osobních údajů projevil zájem, např. návštěvou internetových stránek správce. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají informace o pohybu na webu k výše popsaným účelům. V případě, že subjekt nesouhlasí, aby tyto údaje byly využívány, je možné zabránit užívání této služby nastavením blokace ukládání informací o průchodu webem v internetovém prohlížeči.

1.6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

 1. Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo pokud zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a. Právní povinnosti správce vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy, ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

1.7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

 1. Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, institucím činným v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, exekutorům či orgánům činným v trestním řízení.
 2. Osobní údaje můžeme předat smluvnímu zpracovateli, zejména poskytovateli účetních služeb, daňovém poradci či právnímu zástupci. Takovými osobami jsou ke dni účinnosti tohoto informačního memoranda zejména společnost Smart Accounts s.r.o. (poskytovatel účetních služeb), Stanislav Olmr, dat. nar. 27.12.1987, se sídlem podnikání Modletice 122, 251 01 (obchodní služby), IČ: 75998742, Stormware s.r.o. (provozovatel software Pohoda), Česká pošta s.p. (poskytovatel poštovních služeb), Global Payments Europe, s.r.o. (poskytovatel služeb GPwebpay), Online Faktory s.r.o. (poskytovatel webových služeb a hostingu), poskytovatel služby Google Analytic, a to společnost Google, Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google, Inc., v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://policies.google.com/privacy, a dalšími zpracovateli v budoucnu mohou být společnost Heureka Shopping s.r.o., která provozuje nákupní portál a srovnávač cen Heuréka.cz, a dále společnost Seznam.cz, a.s., která provozuje portál Zboží.cz.
 3. Jako správce se můžeme v budoucnu rozhodnout využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na stávající smluvní zpracovatele.

1.8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky s výjimkou poskytování služby Google Analytics, která může být poskytována z území Spojených států amerických.

1.9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

 1. Osobní údaje ze smluvních vztahů budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, například 10 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.
 2. Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou ukládány pouze po nezbytně nutnou dobu, ve které lze uplatnění oprávněných zájmů správce rozumně očekávat, minimálně však po dobu tří let u osobních údajů osob, které poskytly souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud v tomto souhlasu nebude uvedena doba delší. Pokud subjekt údajů v průběhu tříletého období odvolá svůj souhlas, nebudou tyto osobní údaje zpracovávány.
 3. Osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

1.10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

 1. Správce dělá vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsaná v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese info@ceskedukaty.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši adresu Rýdlova 1237/24, 251 01 Říčany. V případech, kdy bude mít správce důvodné pochybnosti o identifikaci takového žadatele, je oprávněn si vyžádat další informace k ověření vaší totožnosti.

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány, či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, době uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, když zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí nezbytné doby automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Se svým podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: https://www.uoou.cz/.

Právo odvolat souhlas

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to na e-mailové adrese info@ceskedukaty.cz.

1.11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

 1. Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány a nejsou využívány k profilaci ani automatickému rozhodování.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Souhlas s tímto memorandem učiní subjekt údajů v elektronické podobě prostřednictvím zaškrtnutí příslušného pole u textu, že se seznámil s tímto informačním memorandem a souhlasí s jeho obsahem, nebo jiného podobného textu, který bude vyjadřovat seznámení a souhlas tohoto subjektu s tímto informačním memorandem. Obdobně to platí pro udělení souhlasu subjektu údajů v listinné podobě.
 2. Naše společnost ČESKÉ DUKÁTY s.r.o. tímto prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická, procesní a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů subjektů osobních údajů. Dále prohlašuje, že přístup k těmto údajům mají jen smluvní zpracovatelé a orgány veřejné moci na základě zákonného zmocnění.

Toto informační memorandum je účinné od 25. 5. 2018.

zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico